We wszystkich przypadkach innych niż wymienione powyżej zagraniczna osoba fizyczna lub prawna może nabyć nieruchomość niesklasyfikowaną jako grunt rolny lub leśny tylko za zgodą agencji rządowej.

Nabywanie nieruchomości przez osoby fizyczne - jeśli nie są one obywatelami żadnego z wyżej wymienionych krajów - niezależnie od ich statusu na Węgrzech (np. Osiadły, imigrant, uchodźca) wymaga zezwolenia urzędu rządowego.

 

Dokumenty wymagane do autoryzacji:

1 . PODANIE

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku, który należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości.

Wniosek należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem 1 rozporządzenia rządu (formularz wniosku można pobrać pod adresem: link )

 

2 . OPŁATY

Procedura jest odpłatna, opłata procesowa wynosi 50 000 HUF za nieruchomość.

Zagraniczna osoba fizyczna, która ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu lub osoba o ustalonym statusie prawnym, ORAZ zainicjowała nabycie obywatelstwa węgierskiego, płaci umiarkowaną kwotę (10 000 HUF) w przypadku nabycia własności domu.

3 . OŚWIADCZENIE O DOKUMENCIE PODRÓŻY LUB IDENTYFIKACJA IDENTYFIKACJA / OŚWIADCZENIE ODDZIAŁU LUB OŚWIADCZENIE HANDLOWE

W przypadku osoby fizycznej do wniosku należy dołączyć poświadczoną kopię ważnego dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę lub inny dowód tożsamości.

Na tej podstawie do wniosku należy dołączyć kopię paszportu, prawa jazdy lub węgierskiego dowodu osobistego wnioskodawcy poświadczoną przez przedstawiciela prawnego lub notariusza.

W przypadku osoby prawnej do wniosku należy dołączyć ustawę o oddziale. poświadczone lub poświadczone notarialnie oświadczenie firmy nie starsze niż 21 dni.

4 . UMOWA WŁASNOŚCI

Do wniosku należy dołączyć umowę przedwstępną lub umowę nabycia nieruchomości albo oświadczenie, na podstawie którego można ustalić zamiar przeniesienia własności nieruchomości.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię umów.

5 . ŚWIADECTWO WŁASNOŚCI / ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI

Do wniosku należy dołączyć poświadczony / e-certyfikowany akt własności nieruchomości, która ma być nabyta, nie starszy niż 21 dni.

 

6 . UPOWAŻNIENIE

Jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście w sprawie, we wszystkich przypadkach należy występować w imieniu pełnomocnictwo dla przedstawiciela ustawowego lub innej osoby fizycznej do dołączenia kopii oryginału.

7 . CERTYFIKAT MORALNY

Wnioskodawca dołącza oficjalne świadectwo moralne, aby udowodnić swoją karalność.

INNE DOŁĄCZONE DOKUMENTY

- w przypadku małoletniego wnioskodawcy, kopia aktu urodzenia przetłumaczona przez OFFI.

- Jeżeli sprzedawca lub kupujący nie działali osobiście w chwili zawarcia umowy, oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa, w przypadku sprzedawcy małoletniego, załączenie organu opiekuńczego.

- Jeżeli wnioskodawca jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej lub jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o jednoosobowej działalności gospodarczej i jednoosobowej działalności gospodarczej oraz - zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku - chce prowadzić działalność gospodarczą na Węgrzech, dla której ma zostać nabyta nieruchomość jest wymagany, musi dołączyć dokument urzędowy potwierdzający kontynuację działalności, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, poświadczony lub notarialnie potwierdzony wypis z firmy nie starszy niż 21 dni.

- Jeżeli wnioskodawcą jest zagraniczna osoba fizyczna, która została na stałe zadeklarowana jako miejsce zamieszkania, pobytu lub zakwaterowania na Węgrzech od co najmniej 5 lat i pozostawała w tym czasie w stosunku pracy łącznie co najmniej 3 lata, zatrudnienie należy dołączyć zaświadczenie wydane przez państwowy organ podatkowy.

 

PROCEDURA

W toku postępowania o wydanie zezwolenia urząd bada, czy zostały złożone załączniki do wniosku i wydaje w toku decyzję, w której informuje właściciela i sprzedającego kupowaną nieruchomość o wszczęciu postępowania przed urzędem, w terminie do o którym decyduje rząd. W przypadku przekroczenia terminu stosuje się obowiązującą decyzję.

Jeśli przesłany materiał nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych dokumentów, zostanie przesłany brak. Termin na sprostowanie może zostać jednokrotnie przedłużony, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Urząd kontaktuje się z samorządem odpowiedzialnym za lokalizację nieruchomości i prosi o oświadczenie, czy nabycie nieruchomości nie szkodzi interesowi gminy.

W toku postępowania przed urzędem zagraniczna osoba fizyczna kontaktuje się z Urzędem ds. Imigracji i Azylu oraz Komendą Główną Policji w sprawie wnioskodawcy w sprawie naruszenia interesu publicznego (zakaz, zakaz wjazdu i pobytu, nakaz aresztowania) .

 

W związku z kwestią naruszenia interesu publicznego konieczne jest także uzyskanie urzędowego świadectwa moralnego potwierdzającego karalność zagranicznej osoby fizycznej.

W przypadku ubiegającego się o osobę prawną interes publiczny jest naruszony, w szczególności jeśli oddział lub przedstawicielstwo handlowe:

- jego numer podatkowy został zawieszony lub unieważniony przez państwowy organ podatkowy,

- podlega środkowi ograniczającemu działalność na podstawie ustawy o środkach karnych przeciwko osobom prawnym,

- likwidacja, przymusowe zniesienie lub ustawa o oddziałach. jest w trakcie usuwania zgodnie z

 

Po otrzymaniu odpowiedzi urząd zdecyduje, czy wydać zgodę na nabycie nieruchomości.

Jeżeli nabycie nieruchomości narusza interes publiczny lub interes gminy, wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości odrzuca się.

Administracyjny termin procedury wydawania pozwoleń wynosi 45 dni.

Sądowa kontrola decyzji może zostać wszczęta od merytorycznej decyzji urzędu z powodu naruszenia prawa.

Finansowanie i pożyczki mieszkaniowe

Zagraniczni klienci indywidualni i inwestorzy, którzy chcą nabyć nieruchomości na Węgrzech, kupują głównie za gotówkę. Jako cudzoziemiec istnieje ograniczona możliwość zaciągnięcia kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki, w zależności od obywatelstwa i statusu wnioskodawcy, a także spełnienia innych wymagań stawianych przez oceniającą instytucję kredytową. Jako rezydent waluty obcej (tj. W przypadku osób fizycznych posiadających pozwolenie na pracę oraz dochód i opodatkowanie na Węgrzech), banki oferują również kilka korzystnych opcji podczas oceny, mając jednocześnie status „waluty obcej” (zazwyczaj część inwestorów) funkcjonująca lokalnie działająca firma oferuje pożyczki, które muszą udowodnić swoje przywiązanie do Węgier w inny sposób, aby ubiegać się o pożyczkę

shutterstock_1722047152.jpg

Zezwolenie na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

(źródło: Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu - rozporządzenie Departamentu Budownictwa i Ochrony Dziedzictwa, Władza, Edukacja i Nadzór Prawny)

Zagraniczna osoba prawna lub zagraniczna osoba fizyczna może nabyć na własność nieruchomość, która nie kwalifikuje się jako grunt rolny lub leśny, za zezwoleniem stołecznego i powiatowego urzędu stołecznego właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości.

Licencja rządowa NIE jest wymagana w następujących przypadkach:  

  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Chorwacja, Irlandia, Polska, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niemcy, Włochy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Słowacja, Słowenia), osoby prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej,

  • Obywatele państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Liechtenstein, Islandia), osoby prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej,

  • Obywatele Szwajcarii (na mocy Umowy o swobodnym przepływie osób ogłoszonej ustawą CXXV z 2006 r.), Oraz

  • Nabycie nieruchomości przez osoby posiadające podwójne obywatelstwo, jeżeli jedno z ich obywatelstw jest obywatelem Węgier lub państwa członkowskiego i obywatelem Węgier mieszkającym za granicą, oraz

  • W przypadku spadku

  • W przypadku nabywania nieruchomości przez uchodźców i osoby chronione.